VEDTÆGTER FOR

 

SØNDERBY PETANQUE KLUB

 

 

 

§1.

Navn og hjemsted.

 

Klubbens navn er Sønderby Petanque Klub (SPK).

Klubbens hjemsted er Sønderby og klubbens adresse er formandens adresse.

 

§2.

Formål.

 

Klubbens formål er at fremme petanquesporten i Sønderby gennem socialt samvær, træning og turneringer for hele familien.

 

§3.

Medlemmerne.

 

Klubben er åben for både aktive og passive medlemmer.

 

Aktive medlemmer defineres som medlemmer der har betalt kontingent for et helt kalenderår.

Ved indmeldelse efter 1. juli fastsætter bestyrelsen et passende kontingent for resten af året.

Kontingent betales efter en eventuel prøvedag.

Aktivt medlemskab giver adgang til at deltage i foreningens træning og turneringer.

Aktivt medlemskab giver fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed.

 

Passive medlemmer defineres som medlemmer der ønsker at støtte foreningen gennem sit medlemskab.

Passive medlemmer kan ikke deltage i træning og turneringer.

Passive medlemmer har taleret, men har ikke stemmeret og valgbarhed.

Passive medlemmer kan deltage i klubbens festarrangementer.

§4.

Bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på følgende måde:

 

Þ  I ulige år vælges:  Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Þ  I lige år vælges:  Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem

Þ  Hvert år vælges 1 suppleant, for 1 år.

Þ  Hvert år vælges 1 revisor, for 1 år.

 

Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle anliggender.

Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Ved stemmelighed tæller formandens, stemme dobbelt.

 

§5.

Generalforsamlingen.

 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden, til alle medlemmer mindst 2 uger før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent og betalingsfrist.

8. Valg i h. t.. §4.

9. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6, skal sendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Forslag og valg afgøres ved simpelt flertal, dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede stemmers flertal. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt hvis et medlem kræver det.


§6.

Kontingent.

 

Klubbens kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§7.

Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel eller når mindst 1/4 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til formanden med angivelse af dagsorden.

 

§8.

Regnskabsår.

 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

§9.

Opløsning.

 

Opløsning af klubben kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for klubbens opløsning.

 

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler bruges til gavn for ungdommen i Sønderby eller til almennyttige formål vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Sønderby den 18. januar 2014.

 


 

Nyeste kommentarer

08.08 | 09:49

De er hermed reserveret

...
07.08 | 19:15

Hej Poul-Erik
Kan Camilla og Thomas låne 30 stole til Housewarming
I perioden 27 - 29 august 2021.
Mvh
Tommy

...
26.07 | 19:08

Hej Trine - borde og stole er hermed reserveret.
Ring 50 10 19 61 for aftale om afhentning.

...
26.07 | 14:39

Hej
Er det muligt at låne borde og stole til 22 Pers d.31.7, vil meget gerne hente 30.7 sen eftermiddag og aflevere søndag 1.8 formiddag.
Mvh
Trine
Skovvejen 11

...